Ứng dụng được xây dựng từ những yêu cầu thực tế của nhiều công ty. Với các chức năng như:

  • Tự động ghi giờ bắt đầu làm việc và giờ ra về của nhân viên.
  • Quản lý thời gian nghỉ, thời gian làm thêm, ngày nghỉ của nhân viên.
  • Chấm công tự động hàng ngày, hàng tháng.
  • Xuất file dưới dạng excel theo format có sẵn
  • Quản lý thông tin nhân viên dành cho bộ phận nhân sự/ hành chính
  • Quản lý đơn xin nghỉ phép, đơn xin làm thêm giờ (overtime) , đơn xin tạm ứng của nhân viên.
  • Cấp quản lý có khả năng phê duyệt đơn của nhân viên theo từng cấp với luồng xử lý linh hoạt.

Phần mềm được xây dựng dựa trên việc tích hợp nhiều công nghệ, với khả năng mở rộng và nâng cấp, dễ dàng xây dựng thêm các chức năng mới tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của từng công ty.

hrms_app